A HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK és ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI TERMÉKEK ill. BELTÉRI AJTÓK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉS SZERELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, úgy a GS Ablak Mérnöki és Kereskedelmi Kft /mint eladó/ és a Megrendelő /mint vevő/ között a szerződés az alábbi feltételekkel jön létre

A GS Ablak Kft nyílászárók és árnyékolástechnikai termékek forgalmazására és beépítésére szakosodott vállalkozás, mely az értékesített termékeit beszállító partnereitől /továbbiakban gyártó/ szerzi be. A megrendelési/gyártási folyamat szabályozása, a termékekre vonatkozó szállítási feltételek, határidők a gyártói lehetőségek figyelembe vételével kerülnek a vevői ajánlatban meghatározásra.

1. MEGRENDELÉS, SZERZŐDÉS

1.1 A vevő kérésére az eladó által készített árajánlat tartalmazza a ajánlatban szereplő termékek műszaki paramétereit terv szerinti méretekkel, egységárát, a várható szállítási határidőt, a fizetés feltételeit és az ajánlati kötöttség időtartamát.
1.2 Az ajánlat érvényességi időszakán belül az eladó árajánlatának módosítás nélkül történő írásos visszaigazolása és az előleg befizetése után eladó árajánlata automatikusan szerződéssé és jogkötelessé válik.
1.3 A szerződés utólagos módosítására csak írásban van lehetőség. Ha a szerződéskötés utáni helyszíni felmérés eredményeképpen szerződésmódosítás szükséges, amiben felek nem tudnak megegyezni, az eladónál felmerült költségek /felmérési és esetleges le nem mondható alapanyag rendelési költségek/ levonása után az előleg visszajár, a szerződés megszűnik.
A vevő által kezdeményezett szerződés módosítás vagy felbontás esetén az addig felmerült költségeket a vevőnek meg kell térítenie.

2. TERMÉKÁRAK

2.1 Az ajánlatban megadott termék egységárak mindenkor a megadott tételes árajánlat szerint érvényes gyártó telephelyi termelői árak.
2.2 A szerződés aláírása utáni árváltozás a szerződésben foglalt árakat általában nem érinti.
A szerződésben szereplő, de a szerződéskötéstől számítva 30 napon belül vevő érdekkörében felmerült okból /pl. nem eldönthető a pontos gyártási méret/ nem gyártható tételekre eladó árgaranciája nem terjed ki.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

3.1 Megrendeléskor előlegként fizetendő a szerkezetár 50%-a. Az előleg után eladó kamatot nem fizet.
3.2 Beépítést nem tartalmazó megrendelés esetén a szállítás előtt fizetendő a szerkezetár maradék 50%-a és eladó általi szállítás esetén a szállítás költsége.
Beépítést is tartalmazó megrendelés esetén általában a szállításkor számlázzuk a termékár maradék 50%-át és a szállítás költségét, ill. a szerkezetek beépítése után fizetendő a beépítés költsége.
3.3 Több terméktípus egyidejű megrendelése esetén vagy több ütemben szállított ill. beépített termékek esetén az elszámolás szállítási ütemenként és terméktípusonként külön-külön történik.
3.4 A beépítés megkezdésével a leszállított termékek mennyiségi és a látható hibák tekintetében minőségi értelemben is vevő által átvettnek tekintendők, a termékár kifizetését vevő semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. Az esetleges hibák/hiányosságok garanciális úton érvényesíthetők.
3.5 Ha a gyártó által a vállalt határidőre legyártott és eladó által készre jelentett termékeket 2 héten belül nem tudja átvenni vagy a beépítés vevő érdekkörében nem végezhető el, eladó jogosult a termékár maradék 50%-át leszámlázni, vevő köteles azt kifizetni.
3.6 Vevő fizetési kötelettségeit készpénzben vagy 3 mun- kanapon belül banki átutalással teljesítheti a készpénzforgalomra való előírások betartása mellett.
3.7 Eladó a vevő részére elektronikus számlát állít ki.

4. MŰSZAKI TARTALOM, FELMÉRÉS

4.1 Amennyiben helyszíni felmérés szükséges a pontos gyártási műszaki paraméterek meghatározásához, eladó néhány munkanapon belül a helyszíni felmérést elvégzi. Amennyiben vevő hibájából vagy érdekkörében ez nem lehetséges, úgy eladó új szállítási határidőt állapíthat meg. Amennyiben a helyszíni felmérés eredményeképpen a műszaki tartalom változása árváltozással jár, a szerződés módosítása szükséges.
4.2 A termékek gyártási méreteit, pontos műszaki tartalmát eladó saját hatáskörben a szakma szabályai és vevő megfogalmazott igényei alapján határozza meg, melyet vevő a megrendelés bármely szakában jogosult megtekinteni, észrevételezni.
Amennyiben az így meghatározott gyártási méretek és műszaki tartalom a szakma szabályainak megfelel, a gyártási folyamat elindításától a termékek műszaki tartalma a vevő általi reklamáció alapját nem képezheti.

5. GYÁRTÁSI HATÁRIDŐ

5.1 A gyártást az eladó csak a szerződés aláírása, az előleg beérkezése és a végleges gyártási műszaki tartalom meghatározása után kezdi meg.
5.2 Eladó ajánlatában szereplő várható szállítási határidő csúszása esetén vevő a szállítási csúszás miatt semmilyen költségtérítésre, kötbérre nem tarthat igényt. Természetesen eladó minden tőle elvárhatót megtesz az általa vállalt határidőre való teljesítés érdekében.
5.3 Szállítási késedelmet, vagy lehetetlenülést okozó vis major helyzetben az eladó akadályközléssel él, ez esetben a felek jogosultak új szerződési feltételekben való megállapodást kezdeményezni.

6. SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS

6.1 Az ajánlat külön tételben tartalmazza a termékek eladó telephelyére /eladó által vállalt beépítés esetén a beépítés helyszínére/ történő szállítási költségét. Ha ez nincs külön feltüntetve, a termékárak tartalmazzák a szállítás költségeit.
6.2 A nyílászárók elkészültéről az eladó értesíti a vevőt. A kész szerkezetek fogadásáról ill. elszállításáról a vevőnek 2 héten belül gondoskodnia kell, egyébként a raktározás költségeit köteles viselni.
6.3 A raktározás költsége függ a szerkezetek mennyiségétől, a raktározás időtartamától, a raktározás helyszínétől /gyártói-eladói lehetőségek/. Konkrét esetben az ajánlatkérés/megrendelés bármely szakában tudunk erről pontos tájékoztatást adni.
6.4 Ha a vevő maga intézi a termékek szállítását, a termékek átadása az eladó /vagy a gyártó/ telephelyén történik. A termékek szállítása homlokzati nyílászáróknál függőleges, beltéri ajtóknál vízszintes helyzetben, és megfelelően rögzítve történhet.
Vevő által történő beépítéskor a termékek eladó /vagy gyártó/ telephelyéről a teljes termékár kiegyenlítéséig nem szállíthatók el.

7. NYÍLÁSZÁRÓK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI TERMÉKEK SZERELÉSE

7.1 Az eladó vállalja a leszállított termékek szakszerű beépítését, a meglévő szerkezetek bontását, ill. bizonyos járulékos- és helyreállítási munkákat. Minden esetben egyedi kalkuláció és megrendelés szükséges.
7.2 Amennyiben a kivitelezés több ütemben történik, eladó jogosult az elvégzett munka arányában ütemenként számlázni.
7.3 Vevő az általa vagy képviselője által átvett és/vagy használatba vett szerelési munka vagy munkarész kifizetését nem tagadhatja meg, természetesen garanciális jogai érvényesítése mellett
7.4 A beépítésre vevő 1 év jótállást biztosít, mely a beépítés átadás-átvételétől veszi kezdetét.

8. NYÍLÁSZÁRÓ-, REDŐNY ÉS ZSALUZIA MOZGATÓ MOTOROK

8.1 Eladó a beépítéskor külső áramforrásról a motorokat minden esetben lepróbálja, beállítja, az épület elektromos rendszerébe történő bekötés az átadott bekötési rajz alapján a vevő feladata. A mozgató motorok bármilyen vevő által vezérelt rendszerbe történő bekötését minden esetben eladóval egyeztetni kell.
8.2 A szakszerűtlen vagy rossz bekötés hibás működést eredményezhet, a motor tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár.

9. TULAJDONVISZONYOK

9.1 A vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó a gyártott termékekre tulajdonjogát fenntartja.
9.2 Amennyiben a megrendelő a számlák fizetési határidejének lejárta után 15 nappal sem fizeti ki a számlák összegét, úgy eladó jogosult a megrendelt termék visszaszállítására, szükség esetén a szerkezetek kibontását
is beleértve. Eladó jogosult ennek kapcsán felmerülő összes költségeinek Megrendelő felé történő továbbhárítására.

10. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

10.1 Az eladó minden nála rendelt, valamint szakszerűen beépített szerkezetre az első egy évre jótállást vállal, melynek hatálya a szerkezet átvételekor kezdődik. A jótállás lejárta után a homlokzati nyílászárókra általában további 4év, a beltéri ajtókra, a mozgató motorokra és az árnyékolástechnikai termékekre pedig a jótállás lejárta után további 1év szavatosságot vállalunk.
10.2 Az eladó által forgalmazott termékek jótállási/ szavatossági feltételeit eladó a szerződés aláírása előtt a vevő rendelkezésére bocsátja, annak megismerését a szerződésen a vevő aláírásával nyugtázza.
10.3 A jótállás nem vonatkozik az átadás utáni külső sérülésekre, üvegkarcokra, üvegrepedésekre.
10.4 Nem az eladó által végzett szakszerűtlen beépítés és karbantartás, javítás, beavatkozás esetén az eladó mentesül a szavatosság alól.

11. REKLAMÁCIÓ

11.1 Az eladó az áru - vevő vagy megbízottja részére történő - átadását követően mennyiségi reklamációt nem fogad el.
11.2 A minőségi kifogásokat a vevő minden esetben írásban köteles közölni /rendelésszámra vagy számlára történő hivatkozással/. A reklamáció kivizsgálására az eladó szakembert küld, aki megvizsgálja a hibát. Amennyiben a reklamáció nem jogos, a felmerülő költségek a vevőt terhelik.
11.3 A hiba kijavításáig /amennyiben a hiba jellege ezt indokolja/ a termék nem használható. Ha a termék további használata során nagyobb kár keletkezik, a többletköltségek a vevőt terhelik.

12. ADATKEZELÉS

12.1 Eladó a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok szerint elkészített adatkezelési szabályzatában rögzíti az ügyfelek adatainak kezelésénél alkalmazott elveket és gyakorlatot, ill az adatkezelési politikát. Az adatkezelési szabályzat ügyfeleket érintő része nyilvános, bárki által megismerhető.
12.2 Ügyfeleink adatait kizárólag az ajánlatkérés/ megrendelés teljesítéséhez /beleértve ennek minden jogszabályi következményét/ szükséges mértékben és ideig kezeljük. Aki az adatvédelmi szabályzat szerinti személyes adatait kapcsolatfelvételi célból megadta, ezzel kifejezetten hozzájárult, hogy a közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
13. ILLETÉKESSÉG
13.1 Felek jelen szerződésből eredő bármely vita elbírálása érdekében kikötik a Győr Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
13.2 EGYÉB a fentiekben nem említett kérdésekben a Ptk. rendeletei az irányadók.

Az Általános Szerződési Feltételek PDF formátumban való letöltéséhez kattintson ide!